Mokyklos administracija

Paskelbta 2020 m. rugsėjo 22 d., antradienį. Parašė mokyklos administracija.


Vita Kirkilienė
Mokyklos direktorė
El. paštas vita.kirkiliene@vilnius.lt
Tel. (8 5) 234 1802
9 kab. 

 

SAVAITĖS DIENA

DARBO LAIKAS

PIETŲ PERTRAUKA

PRIĖMIMO LAIKAS

Pirmadienis

8.30-17.00 val.

12.00-12.30 val.

 

Antradienis

8.00-16.30 val.

12.00-12.30 val.

8.30-10.00 val.

Trečiadienis

8.00-16.30 val.

12.00-12.30 val.

8.30-10.00 val.

Ketvirtadienis

8.00-16.30 val.

12.00-12.30 val.

 

Penktadienis

8.00-16.30 val.

12.00-12.30 val.

 

 

 

 

 

 

  

 

Fizikos vyresnioji mokytoja, švietimo vadybos magistrė, turi II-ąją vadybos kvalifikacinę kategoriją.

 • Vadovauja ir atstovauja gimnazijai.
 • Paskirsto vadybines funkcijas pavaduotojai ir skyrių vedėjams, sudaro galimybes jiems savarankiškai dirbti, įpareigoja reguliariai atsiskaityti už nuveiktą darbą.
 • Inicijuoja gimnazijos veiklos strateginio plano ir metinės veiklos programos, atitinkančių valstybės ir  regiono švietimo politiką, rengimą.
 • Telkia gimnazijos bendruomenę gimnazijos metinei veiklos programai įgyvendinti, valstybės švietimo politikai vykdyti.
 • Rūpinasi palankaus mikroklimato kūrimu, puoselėja demokratinius gimnazijos bendruomenės santykius.
 • Vykdo nuolatinę proceso priežiūrą.
 • Inicijuoja darbuotojų pareigybės aprašų rengimą ir jas tvirtina.
 • Inicijuoja gimnazijos vidaus tvarkos taisyklių rengimą, projekto svarstymą, teikia Gimnazijos tarybai aprobuoti.
 • Kartu su Gimnazijos taryba nustato mokinių, mokytojų ir kitų darbuotojų skatinimo bei atsakomybės sistemą.
 • Atstovauja gimnazijai sudarant mokinių mokymo sutartis, sprendžia ginčus, kylančius dėl sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymo.
 • Rūpinasi mokytojų kvalifikacijos tobulinimu, sudaro sąlygas atestuotis.
 • Sudaro specialiojo ugdymo komisiją, rūpinasi specialiosios pedagoginės, psichologinės pagalbos teikimu skirtingų poreikių mokiniams, gabiesiems, mokymosi sunkumų, psichologinių problemų turintiems mokiniams.
 • Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, priima ir atleidžia iš darbo įstaigos darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis, tvirtina mokytojų tarifikacijas, neviršijant mokos fondo, nustato darbuotojų darbo užmokestį, skatina ir skiria drausmines nuobaudas. Plėtoja bendradarbiavimą su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais).
 • Palaiko ryšius su Vaiko teisių apsaugos skyriumi, gimnazijos bendruomene, rėmėjais.
 • Kontroliuoja, kad gimnazijos aplinkoje nebūtų vartojami alkoholiniai gėrimai, narkotinės ir psichotropinės medžiagos.
 • Stebi, analizuoja, vertina gimnazijos veiklą, ugdymo rezultatus.
 • Rūpinasi gimnazijos intelektiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais, darbo ir civiline sauga.
 • Rūpinasi tarptautiniais gimnazijos ryšiais, ryšiais su aukštosiomis mokyklomis.
 • Atstovauja gimnazijai kitose institucijose, šalyse.
 • Inicijuoja gimnazijos vidaus audito sistemos kūrimą.
 • Įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka disponuoja gimnazijos turtu ir lėšomis.

 

Gyvenimo aprašymas.

Vilniaus Antakalnio gimnazijos direktorės Vitos Kirkilienės veiklos užduotys.

Prašome susipažinti su gimnazijos direktorės Vitos Kirkilienės 2018 metų veiklos ataskaita ir 2019 m. veiklos uždaviniais.

Prašome susipažinti su gimnazijos direktorės Vitos Kirkilienės 2019 metų veiklos ataskaita ir 2020 m. veiklos užduotimis.


Rima Kuncevičienė
Direktorės pavaduotoja ugdymui
El. paštas rimakunc@gmail.com

Tel. 8 68218478
32 kab.

 

SAVAITĖS DIENA

DARBO LAIKAS

PIETŲ PERTRAUKA

PRIĖMIMO LAIKAS

Pirmadienis

7.30-16.00 val.

11.00-11.30 val.

8.00-10.00 val.

Antradienis

7.30-16.30 val.

11.00-11.30 val.

 

Trečiadienis

7.30-16.00 val.

11.00-11.30 val.

 

Ketvirtadienis

7.30-16.00 val.

11.00-11.30 val.

12.00-14.00 val.

Penktadienis

7.30-16.00 val.

11.00-11.30 val.

 

 

Biologijos vyresnioji mokytoja, turi II vadybos kvalifikacinę kategoriją.

Pedagoginio darbo stažas – 33 metai.

 

Direktorės pavaduotoja ugdymui Rima Kuncevičienė 1986 m. baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą, įgijo vidurinės mokyklos biologijos ir žemės ūkio pagrindų mokytojos kvalifikaciją, visuomeninių profesijų fakulteto liaudies šokių būrelio vadovo specialybę ir pradėjo dirbti Antakalnio vidurinėje mokykloje biologijos mokytoja. 1994 m. suteikta biologijos vyresniosios mokytojos kvalifikacinė kategorija, kuri pakartotinai patvirtinta 2001 m.

1993 m. paskirta direktorės pavaduotoja ugdymui. 2003 m. suteikta III vadybos kategorija. 2010 m. suteikta ir 2015 m. nustatyta atitiktis turimai – antrai vadybos kvalifikacinei kategorijai. Veiklos vertinimo išvada už 2018 metus „Labai gerai“.

 • Organizuoja gimnazijos ugdymo turinio formavimą, planavimą, derinimą ir įgyvendinimą.
 • Organizuoja gimnazijos metinio veiklos plano, ugdymo plano rengimą ir prižiūri jų įgyvendinimą.
 • Koordinuoja ugdymo skyrių vedėjų darbą.
 • Koordinuoja gimnazijos metodinę veiklą.
 • Inicijuoja ir organizuoja gimnazijos veiklos kokybės įsivertinimą.
 • Organizuoja brandos egzaminų vykdymą, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą.
 • Organizuoja ir derina mokytojų profesinių kompetencijų tobulinimą.
 • Organizuoja mokytojų bendradarbiavimą su mokinių tėvais ir tėvų švietimą.
 • Organizuoja ir koordinuoja Vaiko gerovės komisijos veiklą, specialųjį ugdymą, socialinę paramą gaunančių mokinių maitinimą.
 • Koordinuoja ir prižiūri psichologo, socialinio pedagogo, bibliotekos vedėjo, visuomenės sveikatos priežiūros specialisto darbą.
 • Rengia ir derina gimnazijos mėnesio ir savaitės veiklos planus.
 • Vadovauja mokinių priėmimo į gimnaziją komisijai.
 • Organizuoja ir vykdo ataskaitų rengimą.

  

 

Violeta Kriščiūnienė 

Humanitarinių ir socialinių mokslų ugdymo skyriaus vedėja 

El. paštas violeta.krisciuniene@gmail.com 

Tel. (8 5)  234 6057 

33 kab.

 

SAVAITĖS DIENA

DARBO LAIKAS

PIETŲ PERTRAUKA

PRIĖMIMO LAIKAS

Pirmadienis

7.00–16.00 val.

11.00–11.30 val.

7.30–9.00 val.

Antradienis

7.00–16.00 val.

12.00–12.30 val.

 

Trečiadienis

7.00–17.00 val.

11.00–11.30 val.

15.30–16.30 val.

Ketvirtadienis

7.00–16.00 val.

11.00–11.30 val.

 

Penktadienis

7.00–15.30 val.

12.00–12.30 val.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istorijos mokytoja ekspertė, turi III vadybos kvalifikacinę kategoriją.

Pedagoginio darbo stažas – 36 metai 

 • Dalyvauja ir teikia pasiūlymus kuriant gimnazijos strateginį planą, metinį veiklos planą.
 • Organizuoja ir kontroliuoja mokyklos ugdymo plano (skyriaus dalies) projekto rengimą ir vykdo ugdymo plano įgyvendinimo priežiūrą.
 • Organizuoja ir koordinuoja dorinio ugdymo, lietuvių kalbos, socialinio ugdymo sričių, užsienio kalbų mokytojų metodinių grupių veiklą, vykdo kuruojamų mokytojų veiklos priežiūrą ir kontrolę.
 • Kuruoja I–II klasių veiklą, klasių vadovų darbą, vykdo pažangumo ir lankomumo, savarankiško, namų mokymo priežiūrą.
 • Inicijuoja ir organizuoja I–II klasių dalykų mokytojų, klasių vadovų, pagalbos mokiniui specialistų bendradarbiavimą.
 • Koordinuoja Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą (PUPP).
 • Parengia mokinių saugumo užtikrinimo pertraukų metu tvarkaraštį.
 • Parengia administracijos mėnesio budėjimo grafiką.
 • Organizuoja ir kontroliuoja ryšių užmezgimą, palaikymą ir bendradarbiavimą su mokyklos veikla susijusiais juridiniais ir fiziniais asmenimis, vietos bendruomene, kitomis mokyklomis, dalyvauja šalies ir tarptautiniuose projektuose, susijusiuose su ugdymu.
 • Organizuoja ir kontroliuoja I–II klasių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pedagoginį švietimą ir individualų konsultavimą.

 

Rima Dudzevičienė

Tiksliųjų, gamtos ir technologinio ugdymo skyriaus vedėja

El. paštas rimadudzeviciene@gmail.com

31 kab.

 Tel. 8 61655189

 

SAVAITĖS DIENA

DARBO LAIKAS

PIETŲ PERTRAUKA

PRIĖMIMO LAIKAS

Pirmadienis

7.00–16.00 val.

11.00–11.30 val.

7.30–9.00 val.

Antradienis

7.00–17.00 val.

11.00–11.30 val.

 

Trečiadienis

7.00–16.30 val.

11.00–11.30 val.

 

Ketvirtadienis

7.00–17.00 val.

11.00–11.30 val.

14.00–16.00 val.

Penktadienis

7.00–16.00 val.

11.00–11.30 val.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Matematikos mokytoja metodininkė, turi II vadybos kvalifikacinę kategoriją.
Pedagoginio darbo stažas – 36 metai.
 

Rima Dudzevičienė 1983 metais baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą ir įgijo matematikos mokytojo specialybę. Nuo 2018 metų dirba Vilniaus Antakalnio gimnazijoje tiksliųjų, gamtos ir technologinio ugdymo skyriaus vedėja.

 • Dalyvauja ir teikia pasiūlymus kuriant gimnazijos strateginį planą, metinį veiklos planą.
 • Organizuoja ir kontroliuoja mokyklos ugdymo plano (skyriaus dalies) projekto rengimą ir vykdo ugdymo plano įgyvendinimo priežiūrą.
 • Organizuoja ir koordinuoja matematikos, informacinių technologijų, biologijos, fizikos ir chemijos mokytojų metodinių grupių veiklą, vykdo kuruojamų mokytojų veiklos priežiūrą ir kontrolę.
 • Kuruoja III–IV klasių veiklą, klasių vadovų darbą, vykdo pažangumo ir lankomumo, savarankiško, namų mokymo priežiūrą.
 • Prisideda prie Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo.
 • Inicijuoja ir organizuoja mokytojų dalykininkų, klasių vadovų, pagalbos specialistų bendradarbiavimą.
 • Organizuoja ir kontroliuoja vidurinio ugdymo programos įgyvendinimą.
 • Bendradarbiauja su neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriumi dėl narkotinių medžiagų, alkoholio bei tabako vartojimo prevencijos kurso rengimo ir integravimo į mokyklos ugdymo turinį.
 • Rengia ir teikia direktoriaus pavaduotojui pasiūlymus dėl savo skyriaus ugdymo proceso užtikrinimo bei tobulinimo veiksmų (klasių dalijimo į grupes, mobiliųjų grupių sudarymo, mokinių krūvio reguliavimo ir optimizavimo priemonių planus, reikalingų įsigyti vadovėlių, jų komplektų dalių, mokymo, specialiųjų mokymo priemonių ir literatūros poreikio sąrašus ir kt.).
 • Pildo pedagoginių darbuotojų darbo laiko apskaitos tabelius.
 • Organizuoja ir prižiūri su ugdymu susijusios ir skyriui priskirtos dokumentacijos tvarkymą.
 • Rengia ir teikia direktoriaus pavaduotojui pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų (pedagogų, specialistų ir kt.) kvalifikacijos tobulinimo, teikia pagalbą pedagogams, rengiantis atestacijai ar turimai kvalifikacinei kategorijai pasitvirtinti, dalyvauja pedagogų darbo vertinime
 • Organizuoja ir kontroliuoja ryšių užmezgimą, palaikymą ir bendradarbiavimą su mokyklos veikla susijusiais juridiniais ir fiziniais asmenimis, vietos bendruomene, kitomis mokyklomis, dalyvauja šalies ir tarptautiniuose projektuose, susijusiuose su ugdymu.
 • Organizuoja ir kontroliuoja skyriaus mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) pedagoginį švietimą ir individualų konsultavimą.
 • Parengia gimnazijos formaliojo ugdymo pamokų tvarkaraštį, esant reikalui jį koreguoja.

  


 

Edmundas Lukas
Direktoriaus pavaduotojas ugdymo aprūpinimui
Tel. (8 5) 234 0421


El. paštas edmulukas@gmail.com

3 kab.

 

Darbo laikas:
Pirmadieniais – penktadieniais: 8.00 – 16.45 val.

 

Pareigybių aprašas: Darbų mokyklą aptarnaujančiam personalui skyrimas ir kontrolė, budėjimo grafikų derinimas. Mokyklos inventoriaus saugumo ir atnaujinimo priežiūra. Rūpinimasis apšvietimo, šildymo, ventiliacijos, kanalizacijos ir kitų sistemų tvarkingumu, remonto darbų organizavimas. Patalpų remonto organizavimas ir kontrolė. Aprūpinimo inventoriumi, kanceliarinėmis ir kt. priemonėmis organizavimas, jų priėmimas ir išdavimas. Prekių ir materialinių vertybių apskaitos tvarkymas, dalyvavimas inventorizacijose. Pavaldžių darbuotojų instruktavimas saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos ir elektrosaugos klausimais. Civilinės ir priešgaisrinės saugos parengties ekstremalioms situacijoms organizavimas.

 


 

Nijolė Margelienė
Raštinės vedėja
Tel. (8 5) 234 1802

El. paštas rastine@antakalnio.vilnius.lm.lt
9 kab.
Darbo laikas:
 Pirmadieniais – penktadieniais: 8.00 - 16.30 val.

 

Mūsų partneriai: