Darbuotojai

Paskelbta 2020 m. rugsėjo 22 d., antradienį. Parašė gimnazijos administracija.

Ugdomąją veiklą gimnazijoje vykdo 41 mokytojas.

Mokyklai vadovauja direktorė, turinti II-ąją vadybinę kategoriją (1).

  • Ugdymo procesą organizuoja pavaduotoja ugdymui, turinti II-ąją vadybinę kategoriją (1), ugdymo skyriaus vedėjos (2), turinčios II-iąją (1) ir III-iąją (1) vadybinę kategoriją,
  • Mokytojai (41) ir administracija (4), iš jų:
   • Ekspertai (3);
   • Metodininkai (18);
   • Vyresnieji mokytojai (20);
   • Mokytojai (4).
  • Kiti specialistai (4):
   • Bibliotekos vedėja (1);
   • Soc. pedagogė (1);
   • Psichologė (1), turinti IV kategoriją.

Sveikatos priežiūra gimnazijoje rūpinasi visuomenės sveikatos priežiūros specialistė (1).

Ugdymo aplinkos kūrimą organizuoja ir prižiūri direktorės pavaduotojas ugdymo aprūpinimui (1) ir ūkio skyriaus darbuotojai (aptarnaujantis personalas) (22).

Ugdymo skyriai ir funkcijos

Paskelbta 2020 m. rugsėjo 03 d., ketvirtadienį. Parašė svetainės administratorius.

 

UGDYMO SKYRIAI IR FUNKCIJOS 2020–2021 m. m.

 

HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ SKYRIUS

TIKSLIŲJŲ, GAMTOS MOKSLŲ IR TECHNOLOGINIO UGDYMO SKYRIUS

SKYRIŲ VEDĖJOS

VIOLETA KRIŠČIŪNIENĖ

RIMA DUDZEVIČIENĖ

Dorinio ugdymo, lietuvių kalbos ir literatūros, socialinio ugdymo sričių ir žmogaus saugos mokytojų metodinė grupė

Pirmininkė – geografijos mokytoja

Jolanta Butkutė

Gamtamokslinio ugdymo sričių, matematikos, informacinių technologijų, mokytojų metodinė grupė

Pirmininkė – biologijos vyr. mokytoja

Rūta Kalvaitienė

 1. Dalia Milišauskienė
 2. Gailutė Tijūšienė
 3. Inga Niuniavaitė
 4. Jolanta Butkutė
 5. Jolanta Čepaitė
 6. Jolanta Puškorienė
 7. Kristina Maliejūtė
 8. Laima Vilčinskienė
 9. Martynas Juocevičius
 10. Ramutė Jablonskienė
 11. Šarūnas Vitkus
 12. Vaiva Gansiniauskaitė
 13. Vidas Dusevičius
 14. Violeta Kriščiūnienė
 1.  Dalia Vėželienė
 2. Danguolė Skurauskienė
 3. Ieva Tamašauskaitė
 4. Inga Jomantienė
 5. Margarita Poškienė
 6. Nijolė Dubovskienė
 7. Ramona Matulionienė
 8. Regina Radavičienė
 9. Rima Dudzevičienė
 10. Rima Kuncevičienė
 11. Rimas Černiauskas
 12. Romena Amosėjavaitė
 13. Rūta Kalvaitienė
 14. Violeta Bliznikienė

Užsienio kalbų mokytojų metodinė grupė

Pirmininkė - anglų kalbos mokytoja metodininkė

Vilija Bagdonaitė

Meninio ugdymo sričių, technologijų, fizinio ugdymo mokytojų metodinė grupė

Pirmininkė - fizinio ugdymo mokytoja metodininkė

Raimonda Juchnevičienė

 1. Asta Rinkevičienė
 2. Aušra Dobravolskienė
 3. Gaiva Kairienė
 4. Jūtarė Skrebienė
 5. Laima Vilčinskienė
 6. Lina Ramanauskienė
 7. Nida Krukauskienė
 8. Romualdas Švabauskas
 9. Vilija Bagdonaitė
 10. Vilma Žaldarienė
 1.  Alma Šulskutė
 2. Arūnas Mikalonis
 3. Edita Skupienė
 4. Jonas Malinauskas
 5. Kęstutis Mieželis
 6. Raimonda Juchnevičienė
 7. Rolandas Kostiukas
 8. Simonė Termenienė
 9. Šarūnas Ragauskas

I-II klasių vadovų metodinė grupė

Pirmininkas -  fizinio ugdymo mokytojas metodininkas

Kęstutis Mieželis

III-IV klasių vadovų metodinė grupė

Pirmininkas - istorijos ir pilietiškumo pagrindų

vyr. mokytojas

Šarūnas Vitkus

 1. Šarūnas Ragauskas - Ia
 2. Kęstutis Mieželis - Ib
 3. Raimonda Juchnevičienė - Ic
 4. Gailutė Tijūšienė - Id
 5. Ramona Matulionienė - If
 6. Jolanta Puškorienė - Ih
 7. Vaiva Gansiniauskaitė - IIa
 8. Margarita Poškienė - IIb
 9. Jolanta Butkutė - IIc
 10. Dalia Milišauskienė - IIf
 11. Kristina Maliejūtė - IIh
 1. Rolandas Kostiukas - IIIa
 2. Rolandas Kostiukas - IIIb
 3. Vilija Bagdonaitė - IIIc
 4. Violeta Bliznikienė - IIIf
 1. Šarūnas Vitkus - IIIh
 2. Gaiva Kairienė - IVa
 3. Jolanta Čepaitė - IVb
 4. Regina Radavičienė - IVf
 5. Ramutė Jablonskienė - IVh

Mokiniai:

I–II klasės, 302 mokiniai

III–IV klasės, 249 mokiniai

I–IV klasės, 551 mokiniai

Vilniaus Antakalnio gimnazijos vidaus struktūra

Paskelbta 2017 m. rugsėjo 01 d., penktadienį. Parašė mokyklos administracija.

 

VILNIAUS ANTAKALNIO GIMNAZIJOS STRUKTŪROS MODELIS

 

Mūsų partneriai: