Ugdymo planas

Paskelbta 2020 m. rugsėjo 03 d., ketvirtadienį.

Patvirtinta

Vilniaus Antakalnio gimnazijos

direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d.

įsakymu Nr. V-140

 

VILNIAUS ANTAKALNIO GIMNAZIJOS

2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų PAGRINDINIO UGDYMO (antros dalies) IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ

UGDYMO PLANAS

 

Ugdymo planas prisegtukuose.


 

Vilniaus Antakalnio gimnazijos direktoriaus įsakymas Dėl Vilniaus Antakalnio gimnazijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo nr. V-140 „Dėl gimnazijos 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pagrindinio ugdymo antros dalies ir vidurinio ugdymo programų ugdymo plano tvirtinimo“ pakeitimo

Priedas
Download this file (Antakalnio_gimnazija_UP_keitimas_2020-08-28.pdf)Ugdymo plano keitimas[2020-08-28]217 kB
Download this file (VAG_UP 1 priedas. Projektinės veiklos I ir III klasėse organizavimo tvarka.(Patv)1 priedas. Projektinės veiklos organizavimo I ir III klasėse tvarka[Patvirtinta 2019-08-27 Dir. įsak. Nr. V-137]494 kB
Download this file (VAG_UP 10 priedas. Individualūs ugdymo planai. (Patvirtinta 2019-08-27 Dir.įsak.)10 priedas. Individualūs ugdymo planai[Patvirtinta 2019-08-27 Dir. įsak. Nr. V-137]517 kB
Download this file (VAG_UP 11 priedas. Dalykų modulių, pasirenkamųjų dalykų pasiūla 2019-2021 m.m. ()11 priedas. Dalykų modulių, pasirenkamųjų dalykų pasiūla 2019-2020 m.m.[Patvirtinta 2019-08-27 Dir. įsak. Nr. V-137]212 kB
Download this file (VAG_UP 12 priedas. Pažintinė ir kultūrinė veikla. (Patvirtinta 2020-07-02 Dir. į)12 priedas. Pažintinė ir kultūrinė veikla[Patvirtinta 2020-07-02 Dir. įsak. Nr. 2020-69]205 kB
Download this file (VAG_UP 13 priedas. Socialinės-pilietinė veiklos organizavimo tvarka. (Patvirtint)13 priedas. Socialinės-pilietinės veiklos organizavimo tvarkos aprašas[Patvirtinta 2019-08-27 Dir. įsak. Nr. V-137]247 kB
Download this file (VAG_UP 14 priedas. Žinių gilinimo(konsultavimo)mokyklos veiklos aprašas_(Patvirt)14 priedas. Žinių gilinimo (konsultavimo) mokyklos veiklos aprašas[Patvirtinta 2019-08-27 Dir. įsak. Nr. V-137]316 kB
Download this file (VAG_UP 15 priedas. SLURŠ programos įgyvendinimo aprašas. (Patvirtinta 2019-08-27)15 priedas. Mokinių SLURŠ programos įgyvendinimo aprašas[Patvirtinta 2019-08-27 Dir. įsak. Nr. V-137]406 kB
Download this file (VAG_UP 16 priedas. Psichologo pagalbos teikimo mokiniams, mokinių tėvams, mokyto)16. priedas. Psichologo pagalbos teikimo aprašas[Patvirtinta 2019-08-27 Dir. įsak. Nr. V-137]201 kB
Download this file (VAG_UP 17 priedas. Naujai atvykstančių mokinių adaptacijos ir adptacijos priežiū)17 priedas. Naujai atvykstančių mok. adaptacijos ir adptacijos priežiūros tvarka[Patvirtinta 2019-08-27 Dir. įsak. Nr. V-137]253 kB
Download this file (VAG_UP 18 priedas. Universitetinių (gamtos ir tiksl.) klasių formavimo ir veiklo)18 priedas. Universitetinių klasių formavimo ir veiklos organizavimo principai_1[Patvirtinta 2019-08-27 Dir. įsak. Nr. V-137]392 kB
Download this file (VAG_UP 19 priedas.Universitetinių (hum., soc.) klasių formavimo ir veiklos organ)18 priedas. Universitetinių klasių formavimo ir veiklos organizavimo principai_2[Patvirtinta 2019-08-27 Dir. įsak. Nr. V-137]219 kB
Download this file (VAG_UP 2 priedas. Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos apraš)2 priedas. Mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas[Patvirtinta 2019-08-27 Dir. įsak. Nr. V-137]479 kB
Download this file (VAG_UP 20 priedas. Bendrieji lietuvių kalbos reikalavimai.(Patvirtinta 2019-08-2)20 priedas. Bendrieji lietuvių kalbos ugdymo reikalavimai[Patvirtinta 2019-08-27 Dir. įsak. Nr. V-137]199 kB
Download this file (VAG_UP 21 priedas. Gimnazijos veiklos kalendorius 2020-2021 m. m. (Patvirtinta 2)21 priedas. Gimnazijos veiklos kalendorius[Patvirtinta 2020-07-02 Dir. įsak. Nr. 2020-69]326 kB
Download this file (VAG_UP 22 priedas. Mokinių dalyvaujančių aktyvaus judėjimo pratybose apskaita.(P)22 priedas. Mokinių dalyvaujančių aktyvaus judėjimo pratybose apskaita[Patvirtinta 2019-08-27 Dir. įsak. Nr. V-137]214 kB
Download this file (VAG_UP 23 priedas (1). Saugios aplinkos Vilniaus Antakalnio gimnazijoje kūrimo a)23 priedas (1). Saugios aplinkos Vilniaus Antakalnio gimnazijoje kūrimo aprašas[Patvirtinta 2019-08-27 Dir. įsak. Nr. V-137]199 kB
Download this file (VAG_UP 23 priedas (2). Saugios aplinkos mokykloje kūrimo komponentai. Priemonių )23 priedas (2). Saugios aplinkos mokykloje kūrimo komponentai. Priemonių planas[Patvirtinta 2020-07-02 Dir. įsak. Nr. 2020-69]292 kB
Download this file (VAG_UP 24 priedas. Komandinio reagavimo į smurtą ir patyčias gimnazijoje tvarkos)24 priedas.Komandinio reagavimo į smurtą ir patyčias gimnazijoje tvarkos aprašas[Patvirtinta 2019-08-27 Dir. įsak. Nr. V-137]531 kB
Download this file (VAG_UP 25 priedas. Mokinių skatinimo ir drausminimo tvarkos aprašas.(Patvirtinta)25 priedas. Mokinių skatinimo ir drausminimo tvarkos aprašas[Patvirtinta 2019-08-27 Dir. įsak. Nr. V-137]509 kB
Download this file (VAG_UP 26 priedas._Pamokų_ugdymo dienų lankomumo apskaitos, nelankymo ir vėlavim)26 priedas. Pamokų ugd. d. lankomumo apskaitos, nelankymo ir vėlavimų prev. tvar[Patvirtinta 2020-01-06 Dir. įsak. Nr. V-03/2020]559 kB
Download this file (VAG_UP 3 priedas. Mokinių informavimo apie ugdymo(si) pasiekimus tvarka.(Patvirt)3 priedas. Mokinių informavimo apie ugdymo(si) pasiekimus tvarka[Patvirtinta 2019-08-27 Dir. įsak. Nr. V-137]192 kB
Download this file (VAG_UP 4 priedas. Mokinių tėvų (globėjų) informavimo mokinių ugdymo (si) klausim)4 priedas. Mokinių tėvų informavimo mokinių ugdymo(si) klausimais tvarka[Patvirtinta 2019-08-27 Dir. įsak. Nr. V-137]209 kB
Download this file (VAG_UP 5 priedas. Prašymų dėl gautų pasiekimų įvertinimo peržiūrėjimo tvarka.(Pa)5 priedas. Mokinių, jų tėvų prašymų dėl pasiekimų įvertinimo peržiūrėjimo tvarka[Patvirtinta 2013-08-27 Dir. įsak. Nr. V-192]179 kB
Download this file (VAG_UP 6 priedas. Mokinių atleidimo nuo privalomo pamokų (ar jų dalies) lankymo )6 priedas.Mokinių atleidimo nuo menų, fizinio ugd. ir kt dalykų sav. pam. tvarka[Patvirtinta 2019-08-27 Dir. įsak. Nr. V-137]208 kB
Download this file (VAG_UP 7 priedas. Laikinosios grupės, klasės keitimo I-II klasėse tvarka. (Patvi)7 priedas. Laikinosios grupės/klasės keitimo tvarka I-II klasėse[Patvirtinta 2019-08-27 Dir. įsak. Nr. V-137]220 kB
Download this file (VAG_UP 8 priedas. III-IV klasės mokinio individualaus ugdymo plano keitimo tvark)8 priedas. III-IV klasės mokinio individualaus ugdymo plano keitimo tvarka[Patvirtinta 2019-08-27 Dir. įsak. Nr. V-137]203 kB
Download this file (VAG_UP 9 priedas. Mokinių elgesio taisyklės. (Patvirtinta 2019-08-27 Dir.įsak. N)9 priedas. Mokinių elgesio taisyklės[Patvirtinta 2019-08-27 Dir. įsak. Nr. V-137]275 kB
Download this file (Vilniaus Antakalnio gimnazija_UP_2019-2020 ir 2020-2021 m.m.(Patvirtinta 2019-08)2019-2020 ir 2020-2021 m.m. UGDYMO PLANAS[Patvirtinta direktoriaus 2019-08-30 įsak. Nr. V-140]681 kB
Mūsų partneriai: