Gimnazijos savivalda

Paskelbta 2020 m. rugsėjo 03 d., ketvirtadienį.

VILNIAUS ANTAKALNIO GIMNAZIJA

GIMNAZIJOS TARYBA

 

Mokiniai

Monika B. (If)

Juozas B. (Ic)

Paula Ž. (IIIh)

Tėvai

Tomas Makutėnas (IIIf)

Kristina Rudytė–Savickienė (IVh)

Dovilė Navickienė (IIf)

Mokytojai

Vaiva Gansiniauskaitė (GT pirmininkė)

Violeta Bliznikienė

Rūta Kalvaitienė

 

Vadovaudamasi Vilniaus Antakalnio gimnazijos nuostatų (patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 2 d. sprendimu Nr. 1-551) 32 punktu nustatau 2 metų gimnazijos tarybos kadencijos trukmę.

Direktorė Vita Kirkilienė

 

TĖVŲ KOMITETAS

  2019–2020 m. m.

 

Ia

Rolandas Žorys

Ib

Laura Mickuvienė

Ic

Jonas Bartlingas

If

Tomas Makutėnas

Ih

Domas Poznanskas

IIa

Edita Užienė

IIb

Aušra Stankevičienė

IIc

Jolanta Jočis-Kybartė

IIf

Dovilė Navickienė

IIh

Jurgita Ginavičienė

IIIa

Vytautas Keršys

IIIb

Regvita Bartkevičienė

IIIf

Žydrūnė Butrimienė

IIIh

Svetlana Goridovec

IVa

Jurgita Slavickienė

IVb

Raimondas Janovič

IVg

Olia Bagdonienė

IVf

Donata Baniūnienė

IVh

Audronė Jankauskienė

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VILNIAUS ANTAKALNIO GIMNAZIJOS  

METODINĖ TARYBA 2020-2021 M. M.

 

Pirmininkė Rima Kuncevičienė, direktorės pavaduotoja ugdymui. 

Sekretorius – Šarūnas Vitkus, istorijos vyresnysis mokytojas

 

1

Lietuvių kalbos ir literatūros, dorinio ugdymo ir socialinio ugdymo sričių, žmogaus saugos mokytojų metodinė grupė

Geografijos mokytoja

Jolanta Butkutė

2

Užsienio kalbų mokytojų metodinė grupė

Anglų kalbos mokytoja metodininkė

Vilija Bagdonaitė

3

Gamtamokslinio ugdymo sričių, matematikos, informacinių technologijų mokytojų metodinė grupė

Biologijos vyresnioji mokytoja

Rūta Kalvaitienė

4

Meninio ugdymo sričių, technologijų, fizinio ugdymo mokytojų metodinė grupė

Fizinio ugdymo mokytoja metodininkė

Raimonada Juchnevičienė

5

I-II klasių vadovų metodinė grupė

Fizinio ugdymo mokytojas metodininkas

Kęstutis Mieželis

6

III-IV klasių vadovų metodinė grupė

Istorijos vyresnysis mokytojas

Šarūnas Vitkus

 

ANTAKALNIO GIMNAZIJOS MOKINIŲ SENATAS 2018–2019 m.m. 

PIRMININKAS MYKOLAS G.

PAVADUOTOJA LAURA J.

SEKRETORĖ MIGLĖ B.

 

VIDAUS REIKALŲ KOMITETAS

AUKSĖ CH. (PIRMININKĖ)

MATAS F.

AUKSĖ EMA J.

DOVYDĖ L.

ADOMAS R.

KOTRYNA K.

KORNELIJA K.

GABRIELĖ R.

LIUTAURAS G.

                                     

RENGINIŲ ORGANIZAVIMO KOMITETAS

DANIELIUS P. (PIRMININKAS)

SKAISTĖ S.

RAIMONDAS V.

SKAISTĖ G.

ALEKSANDRA A.

 

RYŠIŲ SU VISUOMENE KOMITETAS

MANTVYDAS M. (PIRMININKAS)

EVELINA P.

LAURA A.

IEVA S.

 

SKLAIDOS KOMITETAS

PAULIUS J. (PIRMININKAS)

DARVYDAS K.

PAULA Ž.

NEDA R.

 

Gimnazijoje mokytojų metodinei veiklai organizuoti sudaromos mokytojų metodinės grupės ir Metodinė taryba

Metodinės grupės nariai yra vieno ar kelių mokomųjų dalykų mokytojai. Metodinė grupė planuoja ugdymo turinį: aptaria mokinių mokymosi poreikius ir susitaria dėl mokomųjų dalykų, dalykų modulių, pasirenkamųjų dalykų galimos pasiūlos; atrenka, integruoja ir derina dalykų mokymo turinį; susitaria dėl ilgalaikių ir trumpalaikių mokomųjų dalykų planų rengimo principų ir tvarkos; parenka vadovėlius ir mokymo priemones, aptaria jų naudojimą; įvertina ugdymo procese mokinių sukauptą patyrimą; susitaria dėl mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdų; konsultuojasi tarpusavyje ir su švietimo pagalbos specialistais dėl specialiųjų poreikių mokinių ugdymo bendrosiose klasėse, pedagoginių problemų sprendimo būdų ir darbo metodikos; dalyvauja diagnozuojant mokinių pasiekimus; aptaria mokinių elgesio, jų lankomumo gerinimo, mokymosi krūvių optimalumo klausimus; dalijasi gerąja patirtimi; aptaria kvalifikacijos kėlimo poreikius, juos derina su gimnazijos veiklos tikslais; keičiasi informacija ir bendradarbiauja su gimnazijos ir kitų mokyklų metodinėmis grupėmis, teikia siūlymus Metodinei tarybai dėl ugdymo turinio formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo. Metodinei grupei vadovauja direktoriaus įsakymu paskirtas vadovas. Metodinės grupės veiklą  organizuoja ir koordinuoja ugdymo skyrių vedėjai.

Metodinės tarybos nariai yra metodinių grupių vadovai. Metodinė taryba nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus, inicijuoja pedagogikos naujovių  diegimą gimnazijoje, bendradarbiavimą tarp metodinių grupių, gerosios pedagoginės patirties sklaidą, bendradarbiavimą su mokytojų asociacijomis, kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, švietimo pagalbos įstaigomis, prireikus vertina mokytojų metodinius darbus ir praktinę veiklą, nustato mokytojų kvalifikacijos tobulinimo prioritetus, teikia siūlymus metodinėms grupėms dėl veiklos tobulinimo, gimnazijos direktoriui – dėl turinio formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo. Metodinei tarybai vadovauja ir jos veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

 

GIMNAZIJOS SAVIVALDA (išrašas iš VILNIAUS ANTAKALNIO GIMNAZIJOS NUOSTATŲ)

32. Gimnazijos taryba yra aukščiausioji Gimnazijos savivaldos institucija. Gimnazijos taryba telkia Gimnazijos mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam Gimnazijos valdymui, padeda spręsti Gimnazijai aktualius klausimus, atstovauti teisėtiems Gimnazijos interesams.

33. Gimnazijos taryba sudaroma iš Gimnazijoje nedirbančių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų ir mokinių. Gimnazijos tarybos narių skaičių ir jos veiklos kadencijos trukmę nustato Gimnazijos direktorius.

34. Į Gimnazijos tarybą lygiomis dalimis tėvus (globėjus, rūpintojus) deleguoja Gimnazijos tėvų (globėjų, rūpintojų) komitetas, mokytojus – Mokytojų taryba, mokinius –  Mokinių senatas, 1 – 3 bendruomenės atstovus – Gimnazijos direktorius.

35. Gimnazijos tarybos posėdžiai kviečiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma.  Gimnazijos direktorius tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.

36. Gimnazijos tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas slaptu balsavimu Gimnazijos tarybos posėdyje.

37. Gimnazijos taryba:

37.1. teikia siūlymus dėl Gimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

37.2. aprobuoja Gimnazijos strateginį planą, metinę Gimnazijos veiklos programą, Gimnazijos nuostatus, kitus Gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus Gimnazijos direktoriaus;

37.3. teikia siūlymų Gimnazijos direktoriui dėl Gimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Gimnazijos vidaus struktūros tobulinimo;

37.4. svarsto Gimnazijos lėšų naudojimo klausimus;

37.5. išklauso Gimnazijos metines veiklos ataskaitas ir teikia Gimnazijos direktoriui siūlymų dėl Gimnazijos veiklos tobulinimo;

37.6. turi teisę gauti visą informaciją apie Gimnazijos veiklą;

37.7. gali sustabdyti kitų Gimnazijos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisingumą ir teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos;

37.8. teikia siūlymus Gimnazijos savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai dėl Gimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;

37.9. svarsto Metodinės tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar Gimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Gimnazijos direktoriui;

37.10. teikia siūlymų dėl Gimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Gimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;

37.11. svarsto Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus;

37.12. priima sprendimą dėl ugdymo plano pakeitimų.

38. Gimnazijos tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams.

39. Gimnazijos taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Gimnazijos bendruomenei.

40. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Gimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Gimnazijos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, skyrių ir kitų padalinių, susijusių su ugdymu, vedėjai, visi Gimnazijoje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros specialistai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

41. Mokytojų tarybai vadovauja Gimnazijos direktorius.

42. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia Gimnazijos direktorius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai Mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma.

43. Mokytojų taryba svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir Gimnazijos direktoriaus teikiamais klausimais.

44. Gimnazijoje nuolat veikia Gimnazijos mokinių savivaldos institucijos – Mokinių senatas ir Seniūnų taryba. Jų veikla reglamentuojama direktoriaus įsakymu patvirtintais Senato nuostatais. Mokinių savivaldos institucijos inicijuoja ir padeda organizuoti Gimnazijos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, teikia siūlymus dėl mokymo organizavimo, vaikų neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos, organizuoja savanorių judėjimą, dalyvauja rengiant Gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto Gimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus, susitaria dėl institucijų veiklos organizavimo, deleguoja narius į Gimnazijos tarybą.

45. Gimnazijoje veikia klasių mokinių tėvų komitetai. Jie renkami klasių tėvų susirinkime kiekvienų mokslo metų pradžioje iš trijų asmenų. Tėvų komitetai, bendraudami su klasių auklėtojais, padeda spręsti klasės veiklos ir mokinių auklėjimo klausimus: aptaria su klasės vadovu klasės mokinių lankomumo, elgesio ir pažangumo, saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie vaikus klausimus, padeda organizuoti klasės renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką, teikia siūlymus Progimnazijos tarybai ir direktoriui.

46. Klasių tėvų komitetų pirmininkai sudaro Gimnazijos tėvų komitetą, kuris renka Gimnazijos tėvų komiteto pirmininką balsų dauguma, dalyvaujant ne mažiau kaip 2/3 komiteto narių. Gimnazijos tėvų komitetas padeda spręsti svarbiausius šeimos ir Gimnazijos bendradarbiavimo klausimus.

47. Mokinių ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) aktualiais klausimais Gimnazijos direktorius gali organizuoti klasių mokinių ir mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų vadovų pasitarimus.

48. Didžioji klasių komitetų sueiga gali būti šaukiama direktoriaus iniciatyva arba 1/5 klasių komitetų reikalavimu ypač svarbiais Gimnazijos veiklos organizavimo klausimais.

Mūsų partneriai: