Brandos egzaminai. Svarbu žinoti

Paskelbta 2020 m. rugsėjo 16 d., trečiadienį. Parašė pavaduotoja ugdymui Rima Kuncevičienė.

 

BRANDOS EGZAMINAI. Svarbu žinoti:

 

 • Brandos atestatas išduodamas abiturientui, turinčiam teigiamus visų individualaus ugdymo plano dalykų metinius įvertinimus ir išlaikiusiam du brandos egzaminus. Vienas iš jų privalomas - lietuvių kalbos ir literatūros.
 • Lietuvių kalbos ir literatūros egzamino tipą (valstybinį ar mokyklinį) mokinys renkasi savo nuožiūra.
 • Kandidatas einamaisiais metais, be lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino, gali rinktis ir laikyti ne daugiau kaip šešių dalykų brandos egzaminus.
 • Kandidatas prašymą iki rugsėjo 25 dienos dėl brandos darbo, menų, technologijų, iki lapkričio 24 dienos dėl kitų brandos egzaminų pasirinkimo mokinys teikia mokyklos vadovui.
 • Brandos darbą gali rinktis III ar IV gimnazijos klasės mokinys. Brandos darbą IV gimnazijos klasės mokinys pasirenka iki einamųjų mokslo metų rugsėjo 25 dienos, o III gimnazijos klasės mokinys – iki einamųjų mokslo metų sausio 15 dienos. Brandos darbą IV gimnazijos klasės mokinys atlieka nuo einamųjų mokslo metų spalio 1 dienos, o III gimnazijos klasės mokinys nuo einamųjų mokslo metų sausio 30 dienos toje mokykloje, kurios IV ir III gimnazijos klasių mokiniai. Brandos darbas vertinamas brandos darbo vertinimo centre. III gimnazijos klasės mokinys pasirinkęs brandos darbą jo rinktis IV gimnazijos klasėje negali.
 • Menų, technologijų brandos egzaminą gali rinktis mokinys, kuris mokosi pagal to dalyko programą. Šie brandos egzaminai vykdomi spalio–balandžio mėnesiais mokykloje, vertinami brandos egzamino vertinimo centre.
 • Prašymų laikyti brandos egzaminus formos - žemiau esančiuose pisegtukuose.
 • Pasirinkto dalyko brandos egzamino ir jo tipo ar individualaus ugdymo plano dalyko brandos darbo keisti neleidžiama.
 • Brandos egzaminų tvarkaraštis čia.
 • Ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas atsižvelgdamas į orų prognozes, valstybės ar savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją, ekstremalųjį įvykį ar karantiną, ŠMS ministras gali tvarkaraštyje numatytą brandos egzamino datą pakeisti į kitą, ankstinti ar vėlinti nustatytą brandos egzamino pradžios laiką.
 • Pasirinktus vidurinio ugdymo pasiekimų patikrinimus leidžiama laikyti mokyklos vadovo įsakymu.
 • Brandos egzaminą pakartotinės sesijos metu laiko:
  • kandidatas, kuriam pagrindinės sesijos metu dalyko brandos egzaminas buvo atidėtas;
  • susirgęs per pagrindinę sesiją mokinys, gavęs Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus leidimą, vietoj atidėto valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino laikyti to dalyko mokyklinį brandos egzaminą;
  • mokinys, gavę nepatenkinamą lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino įvertinimą pagrindinės sesijos metu, laiko mokyklinį to dalyko brandos egzaminą.
 • Pagrindinės sesijos valstybinių brandos egzaminų vėliausią galimą rezultatų skelbimo datą nustato švietimo ir mokslo ministras. Konkrečias pagrindinės ir pakartotinės sesijos valstybinių brandos egzaminų rezultatų skelbimo datas per tris dienas nuo Valstybinių brandos egzaminų vertinimo komiteto posėdžio, patvirtinusio rezultatus, dienos nustato NEC direktorius.
 • NEC vadovaudamasis Valstybinių brandos egzaminų vertinimo komiteto nustatytomis dalyko brandos egzamino išlaikymo minimalia taškų suma, patenkinamo, pagrindinio ir aukštesniojo pasiekimų lygių ribomis, kandidato egzamino rezultatams priskiria balus nuo 16 iki 100.
 • NEC nustato dalykų valstybinių brandos egzaminų kandidatų rezultatų ir skenuotų darbų skelbimo per kandidatų brandos egzaminų darbų demonstravimo sistemą datas.
 • Pasibaigus lietuvių kalbos ir literatūros mokykliniam brandos egzaminui, rezultatai paskelbiami per 13 darbo dienų. Pakartotinės sesijos - per 4 darbo dienas. Brandos darbo rezultatai skelbiami per 13 darbo dienų nuo brandos darbo vykdymo pabaigos.
 • Kandidatai apeliacijas dėl valstybinių brandos egzaminų rezultatų gali pateikti mokyklos vadovui per 2 darbo dienas nuo valstybinio brandos egzamino rezultatų paskelbimo dienos.
 • VBE apeliacijos, nelygu jų skaičius, išnagrinėjamos per 2–3 savaites po to, kai rezultatai paskelbti, bet ne vėliau kaip iki liepos 20 dienos.
 • Kandidatai apeliacinius prašymus dėl mokyklinių brandos egzaminų gali pateikti mokyklos vadovui: pagrindinės sesijos - per 2 darbo dienas, pakartotinės sesijos – per 1 darbo dieną po to, kai buvo paskelbti dalyko mokyklinio brandos egzamino rezultatai.
 • MBE pagrindinės sesijos apeliacijos išnagrinėjamos per penkias darbo dienas, pakartotinės sesijos – per tris darbo dienas po to, kai buvo paskelbti dalyko brandos egzamino ir brandos darbo rezultatai.;
 • Brandos atestatas išduodamas tik gavus apeliacijų rezultatus. Brandos atestato priede įrašomas apeliacijos rezultatas.
 • Daugiau informacijos apie kriterinį vertinimą, egzaminus, jų programas galima rasti interneto svetainėje www.nsa.smm.lt bei Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos interneto svetainėje http://www.smm.lt/egzaminai/index.htm.​

 

Brandos egzaminų klausimais gimnazijoje konsultuoja direktorės pavaduotoja ugdymui

Rima Kuncevičienė, tel. 8 682 18478.

Mūsų partneriai: